DISCLAIMER

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons gedane orders en worden als aanvaard beschouwd door de bestelling. Deze verkoopsvoorwaarden gelden steeds boven deze van de klant. Afwijkingen hiervan kunnen enkel schriftelijk en ten laatste op het ogenblik van het ontstaan van de overeenkomst.

 

2. Alle bestekken en prijsopgaven zijn benaderend. Onze offertes zijn vrijblijvend en ten titel van inlichting. Elk overgemaakt order is slechts bindend na schriftelijke bevestiging onzentwege.


3. De leveringstermijnen zijn enkel benaderend doch nooit bindend, enige vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding of opzeg van de overeenkomst.


4. Het risico gaat over op de klant vanaf het ogenblik dat voertuigen of machines onze magazijnen hebben verlaten of ter beschikking van de klant zijn. Indien de levering of ter beschikkingstelling vertraging ondergaat welke aan de klant te wijten is, dan gaat het risico over vanaf het ogenblik dat het materiaal klaar is om aan de klant te worden overgedragen. De goederen worden door ons niet verzekerd, behoudens na voorafgaande schriftelijk vraag van de klant en ten zijnen laste.


5. Alle klachten moeten ons binnen de 8 dagen na levering per aangetekend schrijven bereiken. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht de betaling te verdagen of uit te stellen.


6. Zolang geen volledige betaling is gebeurd van alle openstaande vorderingen, blijven de geleverde goederen onze eigendom; de klant is verplicht ze op eerste verzoek terug te bezorgen. Voor zover de goederen zich nog bij ons bevinden behouden we ons het recht voor de goederen in waarborg te behouden tot volledige betaling en zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan worden gevorderd door de klant. De kosten van bewaring vallen ten laste van de klant.


7. Moest tijdens de uitvoering van een bestelde herstelling blijken dat het in het hoogste belang is voor de veiligheid van het voertuig, dat bijkomende werken moeten uitgevoerd worden, zullen deze na akkoord van de klant uitgevoerd worden. Indien deze niet mogen uitgevoerd worden, mag het voertuig onze werkplaatsen gesleept verlaten nadat de uitgevoerde werken betaald zijn, op kosten en risico van de eigenaar.


8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor :

- voertuigen en machines die toevallig beschadigd worden in onze werkplaatsen of op onze parking zelfs niet bij brand.

- Alle schade zowel lichamelijke of materiële, berokkend aan derden door een bestuurder tijdens het aanleren of beproeven van voertuigen of machines.

- Ons personeel is steeds en in alle omstandigheden, gekend als zijnde de uitzonderlijke aangestelde door de klant.


9. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Berlaar, binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Afgifte van wissels brengt geen schuldvernieuwing tot stand.


10. Indien een overeenkomst door meer dan één klant wordt aangegaan, is elk van hen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden voor het geheel.


11. Bij gebreke aan betaling op de gestelde vervaldag zal een conventionele verwijlsintrest van 12% verschuldigd zijn.


12. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, zal het onbetaalde bedrag met 15% worden verhoogd, met een minimum van 100 € en dit ten titel van forfaitaire schadeloosstelling bij toepassing van art. 1147 BW. De schuldenaar zal in gebreke zijn gesteld zonder dat enige akte nodig is en door het enkel verschijnen van de vervaltijd (art. 1139 BW)


13. Ingeval van niet betaling worden alle overige vorderingen onmiddellijk opeisbaar, ook de nog niet vervallen facturen en wissels. Tevens vervallen alle waarborgen, kortingen en afbetalingsfaciliteiten.


14. Ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.